program lojalnościowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Ostatnia aktualizacja 25.11.2022r.

Program lojalnościowy ma na celu uatrakcyjnić zakupy w sklepie 4skin.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin stanowi podstawę działania programu lojalnościowego sklepu 4skin. Określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, oraz obowiązki Organizatora programu. Organizatorem jest Magdalena Piotrowicz, która prowadzi działalność gospodarczą pod firmą 4skin Magdalena Piotrowiczwpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7772686136, REGON 383521541 prowadzącą sklep internetowy www.4skin.pl
 2. Program lojalnościowy dotyczy tylko zarejestrowanych Klientów sklepu internetowego www.4skin.pl
 3. W ramach Programu lojalnościowego Uczestnik programu gromadzi punkty na swoim koncie. Zgromadzone punkty można wymienić na zniżkę przy kolejnych zamówieniach zgodnie z niniejszym Regulaminie.
 4. Prawo do korzystania z konta jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi programu.
 5. Program lojalnościowy obowiązuje od 02.06.2019r. przez czas nieokreślony.
 6. Informacja o terminie zakończenia Programu lojalnościowego zostanie zamieszczona na stronie www.4skin.pl z miesięcznym wyprzedzeniem.
 7. W momencie zakończenia Programu lojalnościowego punkty mogą zostać wymienione na zniżkę w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia programu. Po tym terminie punkty przepadają.

§2. DEFINICJE

 1. Program lojalnościowy – program pozwalający Uczestnikom programu na gromadzenie punktów na swoim koncie oraz dający możliwość wymiany punktów na zniżki przy kolejnych zamówieniach zgodnie z niniejszym Regulaminie.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Organizator – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 4skin Magdalena Piotrowicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7772686136, REGON 383521541
 4. Punkty – punkty przyznawane na zasadach określonych w §4 niniejszego Regulaminu.
 5. Rejestracja konta – utworzenie konta Uczestnika programu lojalnościowego poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie www.4skin.pl oraz aktywacja konta przez kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany w wiadomości e-mail.
 6. Uczestnik programu lojalnościowego – Klient, który zaakceptował Regulamin sklepu www.4skin.pl i dokonał rejestracji oraz aktywacji konta.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin programu lojalnościowego Sklepu.
 8. Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być Klient. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.
 2. Klient przystępuje do Programu Lojalnościowego poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz aktywacji konta. Utworzone w ten sposób konto stanowi również konto Klienta w Sklepie Internetowym. Wyrażenie zgody poprzez aktywację konta w sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na uczestnictwo w Programie lojalnościowym oraz złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

§4. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym przyznawane są Punkty tytułem zawieranych przez niego umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym.
 2. Punkty są przyznawane za następuję czynności:
  • 50 pkt za zarejestrowanie się w sklepie 4skin.pl (równoznaczne z przystąpieniem do Programu lojalnościowego),
  • 1 pkt za każdą wydaną złotówkę w sklepie (1 zł = 1 pkt),
  • 50 pkt za opinię o zakupionym produkcie, która zostanie zatwierdzona przez Organizatora.
 3. Uczestnik programu może uzyskać punkty za wystawienie opinii na temat zakupionego przez niego wcześniej towaru w sklepie internetowym www.4skin.pl. Za każdą opinię Uczestnik programu lojalnościowego otrzyma 50 pkt, jeśli spełni poniższe wymogi wskazane w Regulaminie:
  • Uczestnik może udzielić maksymalnie 30 opinii w ciągu miesiąca.
  • Każda opinia musi być niepowtarzalnej treści, nie może się powielać, treść nie może być obraźliwa oraz wulgarna.
  • Opinia musi składać się z co najmniej 100 znaków bez spacji.
  • Uczestnik może ocenić tylko jeden raz dany towar.
 4. Każda opinia przed publikacją jest poddawana weryfikacji.Jeśli opinia nie będzie spełniać wymogów określonych w niniejszym Regulaminie nie zostanie opublikowana a punkty nie zostaną przypisane do konta Uczestnika.
 5. Organizator dokona weryfikacji opinii w terminie 5 dni roboczych – po uzyskaniu pozytywnego wyniku opinii, zostanie ona opublikowana a Uczestnikowi programu zostaną doliczone dodatkowe punkty.
 6. Rejestracja punktów odbywa się automatycznie.

§5. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW

 1. Klient może wymienić punkty zgromadzone na swoim koncie na zniżkę na produkty z oferty sklepu przy kolejnym zamówieniu. Przelicznik wymiany punktów na zniżkę wynosi 100 pkt = 3 zł.
 2. W koszyku i w kasie widoczny jest w górnej części ekranu komunikat informujący o ilości posiadanych punktów. Z tego miejsca można zamienić punkty na zniżkę klikając w przycisk „Zatwierdź zniżkę”. W kolejnym oknie będzie możliwość określenia ilości punktów, które można przeznaczyć na zniżkę. Obniżka każdego produktu w koszyku może wynieść maksymalnie 15% jego ceny. Po zatwierdzeniu punktów zamówienie automatycznie ulegnie obniżce.
 3. Ilość punktów można sprawdzić w profilu Klienta w zakładce „Punkty”.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przelicznika ilościowego punktów w przeliczeniu na złotówki. Zmiany te obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia wykorzystania punktów w czasie kampanii wyprzedażowych produktów, np. Black Friday, Cyber Monday itp.
 6. Zgromadzone środki nie mogą zostać wypłacone Klientowi.

§6. WARUNKI REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Uczestnik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z udziału w programie. W tym celu należy przesłać na adres biuro@4skin.pl lub pisemnie na adres ul. Słonecznikowa 4, 62-010 Pobiedziska stosowne oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie lojalnościowy.
 2. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Rezygnacja jest jednoznaczna z usunięciem konta klienta w sklepie www.4skin.pl

§7. REKLAMACJE

 1. Uczestnik może w każdej chwili zgłosić reklamację na adres biuro@4skin.pl lub pisemnie na adres ul. Słonecznikowa 4, 62-010 Pobiedziska.
 2. Reklamacja powinna zwierać dane Uczestnika oraz powód zgłoszenia reklamacji.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych.

§8. DANE OSOBOWE

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika programu wyrażona w momencie przystąpienia do programu lojalnościowego (Rejestracja i aktywacja konta).
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator programu Magdalena Piotrowicz, która prowadzi działalność gospodarczą pod firmą 4skin Magdalena Piotrowiczwpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7772686136, REGON 383521541prowadzącąy sklep internetowy www.4skin.pl
 3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 ze zm.).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi udziału w Programie lojalnościowym oraz w celach marketingowych, jeżeli Uczestnik programu wyraził na to zgodę.
 5. Uczestnik programu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zmiany jej zakresu. W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@4skin.pl
 6. Dane będą przetwarzana przez okres trwania Programu lojalnościowego. Dane osobowe będą przetwarzane najdłużej do czasu odwołania zgody przez Klienta.
 7. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rejestracji konta. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych jest brak możliwości udziału w Programie lojalnościowym.
 9. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika programu jest niezbędne dla realizacji Programu lojalnościowego, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika programu sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Programu lojalnościowego, taki Uczestnik programu traci prawo do udziału w Programie lojalnościowym, a zgromadzone przez niego punkty wygasają z chwilą złożenia przez Uczestnika programu skutecznego sprzeciwu.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla Programu lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.
 2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.4skin.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych lub mogących wyniknąć w związku z Programem lojalnościowym jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora